Edit Content

Pla d’igualtat

Un Pla d’Igualtat dels Lluïsos es va posar en marxa l’any 2021 i està format per un conjunt de mesures ordenades, prioritzades i establides en un calendari, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació que va tenir lloc durant el 2020 amb la participació de les seccions de l’entitat. L’objectiu és el de conduir un procés vers l’equitat de gènere en la seva organització interna i en la seva projecció externa i, d’aquesta manera, contribuir a la igualtat real i efectiva de la societat en general.

Treballar per la igualtat real i efectiva en el sí d’una organització és un procés col·lectiu d’anàlisi i revisió interna dels sistemes de creences, organització i funcionament, i relacions personals en el sí de l’organització; és un procés doncs, que condueix a una major consciència col·lectiva i a una millora del benestar de les persones i les relacions de l’entitat. A més, una entitat que vetlla i posa les mesures necessàries per a la igualtat i el benestar en el seu sí, transmetrà aquestes intencions i mecanismes en les seves accions i programes, essent un referent per a les pròpies persones voluntàries i participants dels seus programes.

Realitzar aquest anàlisi des de les entitats socials on té un gran pes el voluntariat organitzat en seccions, l’anàlisi i les mesures no només s’han centrat en l’equip dels Lluïsos de Gràcia, sinó que s’ha fet extensiu a les seccions, com a manera d’estendre l’abast del present pla i de les mesures que en aquest s’adoptin.

Notícies relacionades