Edit Content

Funcionament

La base dels Lluïsos són les seccions formades per persones sòcies. Internament les seccions s’autogestionen i organitzen a través del voluntariat amb persones que lideren i organitzen seva pròpia activitat.

Lluïsos de Gràcia

Els Lluïsos també oferim altres serveis per a tots els socis i sòcies i veïns i veïnes, tals com els casals d’estiu i Nadal, els tallers, el campus esportiu, titelles familiars, espectacles al teatre, una cistella ecològica per consumir responsablement, etc.

Finalment, Lluïsos també lidera projectes i activitats que tenen per objectiu promoure els valors que ens defineixen i, en alguns projectes, oferir oportunitats als joves en els àmbits de la cultura i l’esport. En aquestes activitats, la participació i col·laboració de les seccions és clau per a l’entitat.

Òrgans directius

Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària és l’òrgan sobirà de Lluïsos de Gràcia, integrat per tots els associats, que adopta els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l’entitat. És l’espai on els i les responsables de l’entitat, han d’explicar al conjunt de socis i sòcies què s’ha portat a terme, rendir comptes de la gestió econòmica, explicar el pla de treball i el pressupost anual i donar veu als socis.

Es reuneix com a mínim un cop a l’any i és convocada per la Junta Directiva.

Junta directiva

La junta directiva és l’altre òrgan de govern de Lluïsos, escollit per tots els socis i sòcies. S’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. Vetlla per complir les finalitats de l’entitat que representa, fixant un pla estratègic i unes línies d’actuació.

Òrgans de govern de les seccions

Totes les seccions de Lluïsos han de tenir un òrgan de govern. En funció de les necessitats de cada secció, hi ha més o menys càrrecs.

Cada secció disposa d’un document de funcionament i coordinació que inclou temes relacionats amb l’administració econòmica, la gestió d’altes i baixes, la reserva d’espais, la comunicació, etc.

La junta de seccions

La junta de seccions és la trobada trimestral que convoca la Junta Directiva de l’entitat. Es convoca a representants de totes les seccions i té la funció de tractar temes que afecten directament a totes les seccions, com canvis d’horaris de l’entitat, calendari del curs, espais i ús d’aquests, presentació de nous projectes, temes legals que afecten les seccions, actes o activitats, informació sobre subvencions, consell pedagògic, ideari dels Lluïsos, etc.

És important que cada secció hi enviï un o més representants.

Comissions de socis

Un altre òrgan de treball de Lluïsos són les comissions, formades per membres de la junta, socis i sòcies i gerència. Les comissions tenen per objectiu facilitar treballar en detall de temes concrets de l’entitat, amb la col·laboració i implicació de tots els socis que vulguin.

Actualment hi ha una comissió de la pista, una comissió pedagògica, un Equip Verd i una Comissió de Gènere.

Equip tècnic

L’equip tècnic de Lluïsos està format per professionals que treballen per l’entitat. Es responsabilitzen de les següents àrees de treball: recepció i informació, administració econòmica, secretaria i gestió del soci, comunicació, coordinació del teatre, gestió de projectes i direcció executiva.

Formeu part d’una secció i teniu dubtes?

A continuació trobareu totes les respostes a les preguntes que com a Junta de Secció us podeu anar fent al llarg del curs, les diverses gestions/tràmits que cal fer amb secretaria per al funcionament ordinari i extraordinari de la vostra secció i altre recursos pràctics com ara, com heu de reservar un espai?, amb quin material podeu comptar?, què podeu fer per comunicar-vos millor?, o quan i com demanar diners per a les despeses de la vostra secció?. Tot això i molt més aquí: